Insteek en Integriteit

“Simplicity is prerequisite for reliability” (Edsger Dijkstra)

Onze insteek:
Het ontdekken van en acteren in de schepping beschouwen wij als een wezenlijk element van het leven.
Vanuit deze insteek staan wij dienstbaar en sturend in onze (maatschappelijke) omgeving.

Het integer en respectvol omgaan met en het bijdragen aan de belangen van relaties en betrokkenen is onlosmakelijk verbonden met onze insteek.

Wij zijn transparant en aanspreekbaar op ons gedrag en maken geen ongerechtvaardigd onderscheid. Ook gaan wij prudent (= wijs en bedachtzaam) om met gegevens en inzichten die relaties en betrokkenen ons toevertrouwen.

Dit betekent bijvoorbeeld:

  • We zijn aanspreekbaar op ons handelen en onze uitlatingen, punten van kritiek zijn bespreekbaar. Meningsverschillen en conflicten worden uitgesproken.
  • We maken duidelijke afspraken en komen deze na.
  • We verstrekken of accepteren geen betalingen, uitnodigingen of giften die kunnen worden opgevat als wederprestatie voor diensten buiten de normale opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.
  • We behandelen informatie van en over klanten en relaties zorgvuldig, correct, vertrouwelijk en met respect voor de privacy.
  • We handelen binnen de wet- en regelgeving.
  • We maken bewust verantwoorde keuzes wat betreft de inzet en het gebruik van middelen en hulpbronnen.

“Simplicity is prerequisite for reliability” (Edsger Dijkstra)

Onze insteek:
Het ontdekken van en acteren in de schepping beschouwen wij als een wezenlijk element van het leven.
Vanuit deze insteek staan wij dienstbaar en sturend in onze (maatschappelijke) omgeving.

Het integer en respectvol omgaan met en het bijdragen aan de belangen van relaties en betrokkenen is onlosmakelijk verbonden met onze insteek.

Wij zijn transparant en aanspreekbaar op ons gedrag en maken geen ongerechtvaardigd onderscheid. Ook gaan wij prudent (= wijs en bedachtzaam) om met gegevens en inzichten die relaties en betrokkenen ons toevertrouwen.

Dit betekent bijvoorbeeld: